Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Thần kinh học Việt Nam thuộc Hội Thần kinh học Việt Nam là diễn đàn trao đổi thông tin khoa học và hoạt động của chuyên ngành Thần kinh cả nước. Tạp chí sẽ xuất bản 4 số/năm, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, bài viết, bài dịch... tạo điều kiện trao đổi học thuật, kinh nghiệm giữa hội viên và những người quan tâm tới lĩnh vực Thần kinh học.

VJN là một tạp chí truy cập mở hoàn toàn bao gồm các mục: Chuyên đề, Nghiên cứu, Ca lâm sàng, Tổng quan trong lĩnh vực thần kinh học.

Thông tin tạp chí:

  • Giấy phép xuất bản: 27/GP-BTTTT ngày 28/01/2013
  • Print ISSN: 2354-0931
  • Tần suất xuất bản: 04 số/năm
  • DOI prefix: 10.62511
  • Chỉ mục: Crossref, Vietnam Citation Gateway - Vcgate
  • Công cụ chống đạo văn áp dụng: Ithenticate. Các bài báo có tỉ lệ đạo văn lớn hơn 25% sẽ không được xem xét đánh giá.
  • Trang chủ: https://vjn.vnna.org.vn

Quy trình phản biện

Các bản thảo nào thuộc phạm vi xuất bản và đáp ứng được các yêu cầu của thể lệ viết bài sẽ được chuyển cho các thành viên ban biên tập phụ trách. Các bản thảo sau đó sẽ trải qua quá trình phản biện kín hai chiều bởi ít nhất 02 (hai) chuyên gia độc lập trong lĩnh vực tương ứng. Thành viên ban biên tập phụ trách sẽ đưa ra quyết định trước khi được phê duyệt của Tổng biên tập.

Cam kết bảo mật

VJN cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân. Các thông tin mà người dùng nhập vào các biểu mẫu trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của VJN chỉ được sử dụng vào các mục đích thuộc phạm vi xuất bản của tạp chí và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Đạo đức nghiên cứu

Các nghiên cứu phản ánh trực tiếp chất lượng công việc của các tác giả và các cơ sở hỗ trợ. Để được xuất bản, các bài báo được đều được phản biện đánh giá theo quy trình chặt chẽ và khoa học mà VJN đã đề ra. Do đó, điều quan trọng là phải thống nhất và đảm bảo các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức cho tất cả các bên liên quan đến hoạt động xuất bản: tác giả, người biên tập tạp chí, người bình duyệt, nhà xuất bản và cộng đồng của các tạp chí do xã hội sở hữu hoặc tài trợ.

Bản tin