Ban biên tập

Tổng biên tập: PGS.TS. Võ Hồng Khôi

Ủy viên:

 • PGS.TS. Nguyễn Hữu Công
 • GS.TS. Lê Quang Cường
 • GS.TS. Nguyễn Văn Chương
 • GS.TS. Hoàng Khánh
 • GS.TS. Lê Văn Thính
 • GS.TS. Nguyễn Văn Thông
 • PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hiện
 • PGS.TS. Nguyễn Thi Hùng
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Liệu
 • PGS.TS. Vũ Anh Nhị
 • PGS.TS. Nguyễn Huy Thắng
 • PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn
 • PGS.TS. Trần Văn Tuấn
 • PGS.TS. Nguyễn Lê Trung Hiếu
 • TS. Lê Văn Tuấn
 • TS. Trần Chí Cường
 • TS. Cao Vũ Hùng
 • TS. Trịnh Tiến Lực
 • TS. Trần Ngọc Tài
 • TS. Nguyễn Bá Thắng
 • TS. Trần Công Thắng
 • TS. Nguyễn Anh Tuấn
 • TS. Lê Tự Quốc Tuấn

Ban Thư ký:

 • ThS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa
 • ThS. Nguyễn Hải Anh
 • ThS. Võ Thế Nhân
 • ThS. Phạm Thị Ngọc Linh
 • CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
 • KS. Lê Phong Sơn